Regulamin sprzedaży kursu online "Szkoła Remontowania dla inwestorów"

Data publikacji: 02.03.2021


Dziękujemy za zainteresowanie naszym kursem on-line.


Sprzedawcą kursu jest Szkolenia Remonty Hryniewicz.pl sp z o.o. sp. k., ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań, KRS 0000712351, NIP 782277733 .


Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie zakupu kursu, jego dostarczenia, postępowaniu reklamacyjnym, czy przetwarzaniu danych osobowych.


W razie jakichkolwiek pytań związanych z serwisem lub regulaminem, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem sklep@zainwestowani.pl lub pod nr tel. +48 533 585 787 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1.Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,

2.Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna dokonująca zakupu Kursu,


3.Kurs – kurs on-line pt. “Szkoła Remontowania dla inwestorów” stanowiący zbiór treści cyfrowych sprzedawany przez Sprzedawcę, dostarczany za pośrednictwem Platformy,

4.Operator Platformy – GVG Estates Sp. z o.o., ul. Rysownicza 36/36, 91-855 Łódź, NIP: 7262668435, KRS: 0000701240, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł,

5.Platforma – platforma kursowa dostępna pod adresem https://wiedza.zainwestowani.pl,

6.Przedsiębiorca Konsumencki – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Przedsiębiorca Konsumencki jest również Kupującym,

7.Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem szkolaremontowania.pl/regulamin

8.Sprzedawca – Szkolenia Remonty Hryniewicz.pl sp z o.o. sp. k., ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań, KRS 0000712351, NIP 782277733

§ 2
Postanowienia wstępne

1.Sprzedawca jest stroną umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w wyniku złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej.

2.Regulamin określa sposób zawarcia i warunki umowy, o której mowa powyżej, w szczególności prawa i obowiązki stron umowy.

3.Do zakupu Kursu i korzystania z Kursu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1)dostęp do Internetu,
2)standardowy system operacyjny,
3)standardowa przeglądarka internetowa,
4)przeglądarka plików .pdf,
5)standardowy odtwarzacz plików video,
6)posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4.W sytuacji, w której korzystanie z Kursu wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie Kursu.

5.Zakup Kursu wymaga podania określonych danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.


6.Zakazane jest dostarczanie treści cyfrowych w ramach formularza zamówienia.

7.Cena Kursu jest ceną brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.Sprzedawca nie świadczy usług drogą elektroniczną.

2.Usługi świadczone są drogą elektroniczną przez Operatora Platformy na zasadach opisanych w regulaminie dostępnym pod adresem http://wiedza.zainwestowani.pl/regulamin, który to regulamin Kupujący akceptuje razem z niniejszym Regulaminem w trakcie składania zamówienia.

§ 4
Składanie zamówienia

1.Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka Kursu. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie.

2.Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

3.Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, następuje etap płatności za zamówienie.

4.Kupujący otrzymuje potwierdzenie zamówienia na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość.

§ 5
Płatność i dostawa

1.Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

2.Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

3.Operatorem płatności elektronicznej jest Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 4.848.500 PLN wpłacony w całości – w przypadku płatności tpay, albo mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych – w przypadku płatności paynow.

4.W razie wystawienia faktury do zamówienia, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

1.Realizacja zamówienia następuje poprzez stworzenie dla Kupującego konta użytkownika w ramach Platformy i przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do Kursu.


2.Dostęp do treści wchodzących w skład Kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie internetowej. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.


3.Platformę obsługuje Operator Platformy. Kupujący korzysta w tym zakresie z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora Platformy na zasadach określonych szczegółowo w regulaminie dostępnym pod adresem http://wiedza.zainwestowani.pl/regulamin, który to regulamin Kupujący akceptuje razem z niniejszym Regulaminem w trakcie składania zamówienia.

§ 6
Realizacja zamówienia

§ 7
Odstąpienie od umowy

1.Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.


2.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


3.Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia jest pierwsze po zakupie Kursu logowanie do konta użytkownika w ramach Platformy.


4.Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.


5.Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe.


6.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


7.W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumenckiemu wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenckiego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku, Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.


8.Kupującemu może zostać udzielona gwarancji satysfakcji. Informacja o gwarancji satysfakcji zawarta jest zawsze w opisie Kursu. W razie braku wskazania na gwarancję satysfakcji, nie jest ona udzielana. Gwarancja satysfakcji polega na tym, że Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia, przesyłając Sprzedawcy stosownej treści wiadomość e-mail z informacją o chęci skorzystania z gwarancji satysfakcji i odstąpienia od umowy.

§ 8
Odpowiedzialność za wady

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.


2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).


3.Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Kursie mają charakter wyłącznie edukacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie, w związku lub na skutek wykorzystania przez Kupującego informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w wyniku zapoznania się z treściami, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.


4.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku korzystania z Kursu, które nie powstały z jego winy, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wprowadza dalej idącą odpowiedzialność.


5.Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.


6.Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.


7.Kupujący może kontaktować się z Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.


8.Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9
Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1.Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.


2.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

2)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.


3.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.


4.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10
Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1.Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.


2.Niezależnym od Sprzedawcy administratorem danych osobowych Kupującego jest Operator Platformy. Szczegóły w tym zakresie opisane są w regulaminie dostępnym pod adresem http://wiedza.zainwestowani.pl/regulamin, który to regulamin Kupujący akceptuje razem z niniejszym Regulaminem w trakcie składania zamówienia.


3.Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Sprzedawcę w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:1)zawarcie i wykonanie umowy zawieranej z Sprzedawcą - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,2)realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,3)obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z Umowami oraz usługami świadczonymi drogą elektroniczną, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawca - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


4.W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe, podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są ze Sprzedawcą umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.


5.Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu dostawy zamówień oraz kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Sprzedawcy pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.


6.Dane osobowe Kupującego usuwane są po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umowami zawieranymi ze Sprzedawcą, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa.


7.Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8.Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by zawrzeć umowę.

§ 11
Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Kursu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.


2.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przez zmianą Regulaminu znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.


3.Prawem właściwym dla umów zawieranych ze Sprzedawcą jest prawo polskie, co nie pozbawia jednak Konsumentów i Przedsiębiorców Konsumenckich możliwości korzystania z uprawnień przysługujących im na gruncie prawa państwa, w którym mają miejsce zamieszkania.


4.Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi ze Sprzedawcą będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców Konsumenckich, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.


5.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.03.2021r.6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf .